หน้าหลัก แผนที่ผู้ป่วยโควิด-19   ติดต่อ

อาคาร 50 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพมุมสูงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปณิธาน

We are Geographer

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ
ให้สัมฤทธิ์ผลและตามรอยเบื้องยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรม
ราชชนกดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

              

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

คุณลักษณะบัณฑิต

Graduate Attributeงานสำรวจรังวัดและทำแผนที่

ทักษะการปฏิบัติงานสำรวจด้วยข้อมูลจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ/UAVและงานรังวัด      วิเคราะห์
จัดทำแผนที่และสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์        การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อกำหนด
ประเด็นปัญหาและแก้ไขตามสถานการณ์

งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

Research and Academic works


New York

ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

ข้อมูลแผนที่วัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งแสดงผลบนแผนที่ google map และระบบภาพแบบ 360 และภาพเสมือนจริง (virtual reality) ของสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบโลกเสมือนจริงและสถานการณ์พิเศษ

Paris

พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยาออนไลน์

รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในงานภูมิศาสตร์มากมาย อาทิ คำศัพท์ทางธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ ภาษามลายูถิ่นปัตตานีและภาษาถิ่นใต้ พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้สามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

San Francisco

ฐานทรัพยากรทะเลและชุมชนชายฝั่ง

ฐานข้อมูลการศึกษาพื้นที่ชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี และบริเวณรอบอ่าวปัตตานี ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเรียนรู้พัฒนาการของพื้นที่พิบัติภัยการกัดกร่อนชายฝั่ง การสร้างชุมชนเข้มแข็ง/กลุ่มประมงพื้นบ้าน และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

หลักสูตรภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยงขลานครินทร์

181 หมู่ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี, ถ.เจริญประดิษฐ์           ต.รูสะมิแล   อ.เมืองปัตตานี   จ. ปัตตานี
Phone: 073-331304 ภายใน 3017, 3036
Email: wutthipong.s@psu.ac.th